Posts

Showing posts from December 23, 2012

Đang họp

Sự kỳ thị giới tính thể hiện rõ trong Hán tự-3

Sự kỳ thị giới tính thể hiện rõ trong Hán tự - 2

Sự kỳ thị giới tính thể hiện rõ trong Hán tự

THE TRYSTING TREE.

Nhà dài của người Ê Đê

Không đề

Thị hiệu phó